Tietoa

Tietäjäyhdistyksen tarkoituksena on tutkia itämerensuomalaista viisausperinnettä ja tarjota siitä eheä filosofinen tulkinta.

Tietäjä-podcastia toimittavat Miska Käppi ja Laura Foon.

Yhdistyksen jäsenenä pääset mukaan tutkimusmatkalle ja saat pääsyn jäsensisältöön, jonka määrä karttuu kaiken aikaa. Voit myös osallistua Tietäjä ry:n tapahtumiin, sekä vaikuttaa yhdistyksen toimintaan yhdistyksen kokouksissa.

Ota yhteyttä:
info@tietaja.fi

Yhdistyksen säännöt:

I luku
Yhdistyksen tarkoitus, toiminta-ala ja kieli


Yhdistyksen nimenä on”Tietäjä r.y.” ja sen kotipaikkana Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia itämerensuomalaista viisausperinnettä ja tarjota ihmisille mahdollisuus siihen tutustumiseen ja sen omaksumiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään kokoontumisia, kalendaarijuhlia ja muita tapahtumia, harjoittamaan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestämään keskustelutilaisuuksia sekä osallistumaan julkiseen keskusteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voijärjestää maksullisia juhlia, retkiä ja kursseja, konsertteja, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, myydä mainostilaa julkaisuissaan ja ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta. Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. 5§
Yhdistys toimii koko Suomessa.

Yhdistyksen kieli on suomi.

II luku
Yhdistyksen jäsenet


Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi jäseneksi haetaan kirjallisella hakemuksella. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen nettisivujen kautta. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.”

Jokaisen jäsenen tulee tarkoin noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja käyttäytyä moitteettomasti. 9§
Varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, minkä lisäksi varsinainen jäsen suorittaa vuosittain vuosimaksun ja kannatusjäsen kuukausittain kuukausimaksun tai vuosimaksun. Liittymis- ja jäsenmaksujen määrästä sekä muista niitä koskevista seikoista päättää yhdistys vuosikokouksessaan.
10§
Eroamisen yhdistyksestä tulee tapahtua kirjallisella ilmoituksella tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
11§
Jäsen, joka toimii näitä sääntöjä vastaan tai muutoin käyttäytyy yleistä pahennusta herättävällä tavalla, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt edellisen vuoden tai kuukauden jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

III LUKU
Yhdistyksen hallinto

12§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2 muuta jäsentä ja 1-3 varajäsentä.
13§
Puheenjohtajan virka on pysyvä. Puheenjohtaja nimittää seuraajansa jättäessään virkansa. 14§
Hallituksen muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuoroinen voidaan uudelleen valita.
15 §
Hallitus asettaa muita tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja -henkilöitä. 16 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen jäsenten ollessa eri mieltä, puheenjohtajan kanta ratkaisee asian. 17 §
Hallitus, joka toimii yhdistyksen puolesta ja sen nimissä: kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta; hoitaa yhdistyksen omaisuutta; järjestää kuukausikokouksia ja muita yhdistyksen tilaisuuksia; kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa siinä käsiteltävät asiat, sekä laatii vuosittain yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.
18 §
Yhdistyksen nimen allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
19 §
Yhdistyksen tilikausi on 1.10 – 30.9

IV LUKU
Yhdistyksen kokoukset.

19 §
Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syyspäivän tasauksen läheisyydessä.
20 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja;
b) käsitellään hallituksen antama vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään hallitukselle annettavasta vastuuvapaudesta; c) otetaan keskusteltavaksi hallituksen tekemät ehdotukset, sekä korkeintaan kymmenen kysymystä, joita jäsenet ovat lähettäneet;
d) valitaan kunniajäsenet hallituksen ehdotuksesta;
e) päätetään hallituksenjäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle;
f) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja;
g) määrätään jäsenmaksujen suuruus.
h) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
21 §
Ylimääräiseen kokoukseen kokoontuvat yhdistyksen jäsenet, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kokous niin päättää taikka vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sellaisen kokouksen kokoontumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.
22 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja vuosikokoukseen on lähetettävä sähköpostilla tai kirjeellä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
23 §
Äänestyksissä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
24 §
Äänestykset ja vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaaliin älköön hallitus ottako osaa.

V LUKU
Sääntöjen muutoksesta ja yhdistyksen hajottamisesta.

25 §
Päätöstä yhdistyksen sääntöjen muutoksista tai yhdistyksen purkamisesta ei saa tehdä siinä kokouksessa, jossa kysymys siitä on nostettu, vaan vasta seuraavassa kokouksessa, jos enemmistö äänistä muutosta tai purkamista puoltaa.
26 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomen kansan vanhat runot
Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR) sisältää lähes kaiken arkistoihin tallennetun kalevalaisen runouden. Löydä kulttuuriperintösi!

Finna
Finna.fi on hakupalvelu, josta löydät aineistoja suomalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Maailmanpuu podcast
Maailman viisausperinteitä tutkiva podcast auttaa lähestymään myös Tietäjä ry:n sisältöä.

Arhippa Perttusen säätiö
Arhippa Perttunen on usein nostettu korkeimmalle Kalevalan syntyyn vaikuttaneiden runonlaulajien joukossa. Arhippa Perttusen säätiö vaalii vienankarjalaista kulttuuriperinnettä ja sisältää hienon kokoelman mestarin laulamia runoja.